Szkoła Podstawowa w Puchałach

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

.

Urząd Gminy Łomża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP:

Szkoła Podstawowa w Puchałach: Szkoła Podstawowa w Puchałach - BIP

Data publikacji strony internetowej: 2003-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre elementy strony nie mają wdrożonej hierarchii nagłówków - trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.

Niektóre elementy (w szczególności elementy graficzne) strony nie posiadają opisu - trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.

Nie wszystkie filmy zamieszczone w serwisie posiadają napisy - trwają prace mające na celu ich wprowadzenia.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa Szkoły Podstawowej w Puchałach następujące ułatwienia:

  • odpowiedni kontrast

  • możliwość powiększenia liter na stronie

  • wyszukiwarka

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 28.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Łomża - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy Łomża znających język migowy na poziomie KSS1 lub tłumaczy języka migowego z rejestru Wojewody Podlaskiego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w pliku do pobrania poniżej i przesłać go mailem na adres: sekretariat@gminalomza.pl.

Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: (086) 216 52 63.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Magdalena Dubowik, e-mail:  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862193123. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Do obu wejść prowadzą tylko schody. Jedno z wejść jest zadaszone. Przy obu wejściach nie ma podjazdów.Wejścia są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku  szkoły są korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. Nie ma toalet przystosowanych na potrzeby  osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu od strony Kościoła istniej możliwość zatrzymania samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Data powstania: poniedziałek, 22 mar 2021 11:36
Data opublikowania: poniedziałek, 22 mar 2021 11:37
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Konserwator strony
Artykuł był czytany: 1086 razy