Szkoła Podstawowa w Puchałach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut szkoły

Sporządzony na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz. 131).
Znowelizowany Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2001r.
w sprawie zmian w statucie szkoły podstawowej, na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329
z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. oraz Rozdziału VIII § 24 ust. 2 Statutu SP w Puchałach.


PUCHAŁY 2001

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: SZKOŁA PODSTAWOWA W PUCHAŁACH, zwana dalej szkołą.
2. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Łomży.
3. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego
i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
4. Cykl kształcenia trwa 6 lat.
5. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

§ 2

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
4. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące:
a) z darowizn od instytucji i osób prywatnych;
b) z opłat za kursy, szkolenia, wyżywienie i z innych źródeł zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Środki specjalne mogą być przeznaczone na działalność dydaktyczno-
-wychowawczą,
a) zakup pomocy naukowych i wyposażenia;
b) zakup materiałów na remonty i konserwacje;
c) zakup środków czystości, materiałów biurowych;
d) opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy instalacji);
e) pokrycie kosztów imprez kulturalno-rozrywkowych dla uczniów;
f) inne cele wynikające za statutowej działalności szkoły.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:
a) pełny rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny i fizyczny, zgodnie
z ich potrzebami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
b) zdobywanie rzetelnej wiedzy i kształtowanie umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
c) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
d) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
e) funkcjonowanie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
f) opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji
i ochrony zdrowia;
g) pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

§ 2

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
a) integrację wiedzy przez:
Ř kształcenie zintegrowane w klasach I-III,
Ř zajęcia lekcyjne,
Ř bloki przedmiotowe,
Ř ścieżki edukacyjne (prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną);
b) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
Ř pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
Ř personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
Ř wpajanie zasad kultury życia codziennego;
c) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem
w szczególności ich potrzeb rozwojowych oraz możliwości finansowych
i kadrowych szkoły (koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna);
d) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łomży, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, najbliższym ośrodkiem zdrowia;
e) prowadzenie lekcji religii w szkole.

§ 3

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie poprzez:
a) dyżury nauczycieli w czasie przerw według grafiku wywieszonego
w pokoju nauczycielskim;
b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych;
c) przydzielenie przynajmniej jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 20 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta
z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie jednodniowej wycieczki, na 10 uczniów – w czasie wycieczki kilkudniowej (turystyki kwalifikowanej);
d) zgłaszanie do policji drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej;
e) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą klasy;
f) zapewnienie każdej klasie oddzielnej sali lekcyjnej;
g) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;
h) dostosowanie stolików i krzeseł uczniowskich do ich wzrostu i rodzaju pracy;
i) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;
j) zapewnienie uczniom warunków do spożycia drugiego śniadania
w stołówce szkolnej;
k) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej
sprawności i w stałej czystości;
l) w miarę możliwości, równomierne rozłożenie zajęć w ich tygodniowym
rozkładzie;
ł) zapewnienie różnorodności zajęć w jednym dniu;
m) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne (w jednym dniu) zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, w których program tego wymaga;
n) każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów
w czasie: lekcji, zajęć dodatkowych, dyżurów na przerwach, wycieczek,
biwaków, obozów i innych imprez organizowanych przez szkołę;
o) każdy oddział (klasa) ma przydzielonego opiekuna, zwanego dalej „wychowawcą”;
p) dziećmi z oddziału przedszkolnego, przez cały czas trwania zajęć, opiekuje się nauczyciel prowadzący zajęcia w tym oddziale;
q) wychowawstwo danej klasy powierza się jednemu nauczycielowi na czas trwania I etapu kształcenia (oddział przedszk. i kl.I-III), a następnie innemu na czas trwania II etapu kształcenia (kl.IV-VI);
r) dyrektor szkoły dokonuje zmiany wychowawcy danego oddziału
w przypadku:
Ř długotrwałej absencji nauczyciela (urlop macierzyński, wychowawczy, zdrowotny, bezpłatny),
Ř rozwiązania z danym nauczycielem stosunku pracy,
Ř na uzasadniony pisemny wniosek rodziców uczniów danego oddziału (50%+1);
s) stałą współpracę z najbliższym ośrodkiem zdrowia.

§ 4

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc , szkoła udziela wsparcia poprzez:
a) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;
b) zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania;
c) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;
d) stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży.

§ 5

1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łomży w formie:
a) kierowania na badania (za zgodą rodziców) uczniów z deficytami rozwojowymi;
b) wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej,
o nauczaniu trybem szkoły specjalnej;
c) spotkań terapeutycznych.


ROZDZIAŁ III

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1

1. Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski,
d) rada rodziców oraz rada szkoły (jeżeli zostały utworzone).
2. Dyrektor szkoły:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły
i reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole;
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
d) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;
e) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących;
f) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli
i pracowników obsługi;
d) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły lub odroczenia obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
4. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, z organem prowadzącym szkołę, z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz z innymi instytucjami wspomagającymi działania statutowe szkoły.

§ 2

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
5. Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania rady mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy: przewodniczącego rady, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie , nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
b) opracowanie i zatwierdzanie planów pracy szkoły;
c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
d) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen;
e) uchwalanie warunkowej promocji ucznia;
f) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
g) ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III;
h) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
i) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej szkoły.
10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
c) projekt planu finansowego szkoły;
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
11. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem:
a) do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora;
b) do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej
w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
13. Organ uprawniony do odwołania dyrektora jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a następnie powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
14. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
17. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także współpracowników.
18. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 3

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu są:
a) na szczeblu klas: samorządy klasowe;
b) na szczeblu szkoły: rada samorządu.
3. Do zadań rady samorządu należy:
a) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;
b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;
c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
4. Zasady wybierania i działania samorządu oraz jego władz określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Władze samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
6. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.
7. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.
8. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
9. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 4

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Skład rady rodziców ustalany jest na pierwszym zebraniu rodzicielskim każdego roku szkolnego.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona
w ust. 1.
5. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
b) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy;
d) zapewnienie rodzicom, w porozumieniu z nauczycielami prawa do:
Ř znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych
w szkole i klasie,
Ř uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce,
Ř znajomości regulaminu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,
Ř uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
Ř wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
6. W szkole może działać rada szkoły, którą do życia powołuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
a) rady rodziców,
b) rady pedagogicznej,
c) samorządu uczniowskiego.
7. W przypadku powołania rady szkoły opracowane zostaną cele i zadania oraz kompetencje rady.

§ 5

1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;
b) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;
c) informowanie o podjętych działaniach za pośrednictwem dyrektora szkoły.
2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie
14 dni, uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.


ROZDZIAŁ IV

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym,
w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 18 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję
o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odrodzeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienie dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

§ 2

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
c) poszanowania swej godności osobistej, przekonań i własności;
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową ;
i) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
j) nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów;
k) dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek lub raz
w tygodniu).
2. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw. ,,osobistego’’, w którym może być nieprzygotowany do zajęć szkolnych:
a) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania ,,dnia osobistego’’ na początku swojej pierwszej lekcji ;
b) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia ,,dnia osobistego’’ w dzienniku;
c) nie wykorzystany w semestrze ,,dzień osobisty’’ przepada.
3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela organizować imprezy klasowe
i szkolne:
a) DZIEŃ WIOSNY– wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy
i wypełnienia karty wycieczki,
b) PRIMA APRILIS – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie szkoły,
c) ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA,
d) BAL PRZEBIERAŃCÓW,
e) ZABAWA KARNAWAŁOWA,
f) ANDRZEJKI,
g) MIKOŁAJKI,
h) WALENTYNKI itp. .
4. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie w/w. imprez jest niedozwolone.
5. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza
i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
6. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
7. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji
z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
8. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi), nauczyciel może wpisać do dziennika ocenę na nowy semestr.

§ 3

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
b) szanować i ochraniać przekonania i własności innych osób;
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
f) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające
z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
g) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, biblioteka, szatnia, zajęcia
wychowania fizycznego, ...);
h) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas
i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę materialnie odpowiadają rodzice ucznia, który spowodował te straty. Uczeń zostaje odpowiednio ukarany (zgodnie ze statutem) przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do zajęć oraz robią porządek po skończonej lekcji.
5. W okresie ustalonym przez dyrektora szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana ubrania i obuwia.
6. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz przerw.
7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub bezpośrednią prośbę rodzica (prawnego opiekuna).
8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż po upływie tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie, nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

§ 4

1. Każdy uczeń powinien posiadać strój galowy, który obowiązuje w czasie:
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca lub rada pedagogiczna.
2. Przez galowy strój należy rozumieć:
a) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;
b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
3. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:
a) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,
b) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia (typu kapcie), a na terenie obiektu szkolnego noszenia obuwia , które nie zagraża zdrowiu (np. buty na wysokich obcasach),
c) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki ubioru,
d) na zajęcia wychowania fizycznego konieczny jest strój sportowy.
4. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny
z poszczególnych przedmiotów.

§ 5

1. Za wysokie osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie, za dzielność
i odwagę, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy wobec klasy,
b) pochwałę dyrektora wobec uczniów całej szkoły i nauczycieli,
c) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów),
d) dyplom uznania,
e) nagrodę rzeczową,
f) medal, puchar,
g) świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

§ 6

1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być ukarany poprzez:
a) upomnienie wychowawcy klasy:
b) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły;
c) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych lub szkolnych;
d) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
e) obniżenie oceny ze sprawowania;
f) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty w Białymstoku.
2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
a) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego;
b) wielokrotnie otrzymywał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
c) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych osób;
d) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszania itp.
4. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczniowi przysługuje prawo odwołania się (w formie pisemnej) do dyrektora szkoły.
5. Odwołanie musi nastąpić w ciągu 3 dni od daty otrzymania kary.
6. W imieniu danego ucznia odwoływać się mogą (w formie pisemnej) jego rodzice (prawni opiekunowie) lub rada samorządu uczniowskiego.
7. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym SU oraz Radą Pedagogiczną (co najmniej ½ rady), rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni.
8. Dyrektor może podjąć następujące decyzje:
a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
b) odwołać karę;
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
9. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
10. Ewentualne spory pomiędzy rodzicami a nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
11. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.


ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 1

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, szkoły na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołów obejmują:
a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie
w miarę potrzeb;
b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
e) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
f) wspólne opiniowanie przygotowanych przez nauczycieli autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 2

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w klasie i szkole;
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka ( postępy
w nauce i zachowaniu);
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
e) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§ 3

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Odpowiedzialny jest za jakość tej pracy.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
b) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów;
c) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;
d) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
e) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
f) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.

§ 4

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca ( w miarę możliwości) powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy i metody pracy wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad „ swoimi” uczniami,
a w szczególności:
a) stwarzanie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczeństwa.
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4:
a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami realizację zadań wychowawczych;
a) różne formy życia zespołowego (np. imprezy i uroczystości klasowe),
b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych (w klasach IV-VI);
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w „jego” oddziale, uzgadniając
z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów;
d) utrzymuje stały kontakt z rodzicami;
e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb, zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, a także w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
f) organizuje spotkania z rodzicami (przynajmniej 2 razy w semestrze), na których m.in. informuje ich o postępach bądź kłopotach w nauce
i zachowaniu uczniów;
g) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej danemu uczniowi niedostatecznej ocenie
z przedmiotu ( szczegóły określone są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania).
6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
7. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także z odpowiednich instytucji zorganizowanych.


ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 1

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
2. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.
3. Za zgodą Zarządu Gminy Łomża w szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.
4. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny, który realizuje podstawy programowe wychowania przedszkolnego, określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).
6. Realizacja uprawnienia określonego w ust.5 jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Odmowa zrealizowania tego uprawnienia następuje
w drodze decyzji administracyjnej.

§ 2

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.2.

§ 3

1. Organizacja zajęć dodatkowych:
a) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych
i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;
b) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkolę środków finansowych;
c) liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

§ 4

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, a także ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 5

1. Religia jako przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice nie wniosą sprzeciwu.
2. Sprzeciw, o którym mowa w ust.1, rodzice zobowiązani są wyrazić w formie pisemnej do dyrektora szkoły.
3. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.
5. Szczegółową organizację nauczania religii określają odrębne przepisy.

§ 6

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-
-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
2. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
a) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
b) korzystanie z księgozbiorów na miejscu oraz wypożyczanie do domu;
c) prowadzenie zajęć dydaktycznych.
3. Biblioteka poprzez stosowanie odpowiednich metod i form przez nauczyciela-bibliotekarza pełni funkcję:
a) kształcąco-wychowawczą poprzez:
Ř rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
Ř przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
Ř kształcenie kultury czytelniczej,
Ř wdrażanie do poszanowania książki,
Ř udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
Ř współdziałanie z nauczycielami,
Ř pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
Ř kulturalno-rekreacyjną poprzez:
Ř uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma, albumy itp.).
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.


ROZDZIAŁ VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i postępach w tym zakresie;
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o:
a) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności;
b) skuteczności wybranych metod uczenia się;
c) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.
3. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawców, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:
a) efektywności procesu nauczania i uczenia się;
b) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem;
c) postępach uczniów.

JAWNOŚĆ OCEN

§ 2

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 3

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców ( opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

§ 4

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust.1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (muzyki, plastyki) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3. Wymagania na oceny szkolne związane są z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi. Ustalają i przedstawiają je nauczyciele prowadzące zajęcia,
w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania oraz przyjęty
w szkole system oceniania.

§ 5

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w zajęciach, wydanej przez lekarza.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN

§ 6

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru)
i warunki ich poprawiania.

§ 7

1. W nauczaniu zintegrowanym, w ramach oceniania bieżącego, nauczyciel odnotowuje poziom szczegółowych osiągnięć ucznia w następującej skali:
a) w klasach I-II
A-wspaniale,
B-dobrze,
S-spełnia wymagania,
W-wymaga poprawy, potrzebuje wsparcia;
b) w klasie III
6-celujący,
5-bardzo dobry,
4-dobry,
3-dostateczny,
2-dopuszczający,
1-niedostateczny.
2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniane są w zakresie:
Ř wypowiadania się,
Ř czytania,
Ř pisania,
Ř dostrzegania, rozpoznawania i rozumienia zjawisk przyrodniczych,
Ř posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi,
Ř stosowania technik pracy plastycznej i technicznej,
Ř umiejętności i sprawności ruchowych oraz muzycznych.
3. Nauczyciel określa dla każdej klasy szczegółowe osiągnięcia w każdym zakresie.

§ 8

1. Oceny bieżące w klasach IV-VI ustala się w następującej skali:
stopień celujący -6
stopień bardzo dobry -5
stopień dobry -4
stopień dostateczny -3
stopień dopuszczający -2
stopień niedostateczny -1
2. Dopuszcza się rozszerzenie skali poprzez stosowanie przy ocenach znaku „+” lub „-”.
3. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:
a) pisemne prace klasowe (testy) – obowiązkowe, minimum dwie
w semestrze, zapowiedziane uczniom i zapisane w dzienniku przez nauczyciela na tydzień przed terminem, poprzedzone powtórzeniem.
W tygodniu mogą odbyć się najwyżej trzy prace klasowe (testy), przy czym nie więcej niż jedna dziennie. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i przedstawienia wyników prac klasowych (testów)
w terminie dwóch tygodni. Wydłużenie terminu dopuszczalne jest tylko w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela;
b) pisemne kartkówki – obowiązkowe, najwyżej 15-minutowe, z trzech ostatnich lekcji, nie podlegające poprawie. Jeżeli uczeń z przyczyn obiektywnych nie pisał kartkówki , nauczyciel powinien umożliwić mu jej zaliczenie (pisemne bądź ustne). Termin przedstawienia uczniom ocenionych kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień. Wydłużenie terminu podobnie jak w punkcie a);
c) odpowiedzi ustne – obowiązkowe., polegające na udziale
i przygotowaniu ucznia do zajęć poprzez udzielenie spójnej odpowiedzi na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega: znajomość zagadnienia, samodzielność wypowiedzi, kultura języka, bogactwo słownictwa, precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu;
d) prace długoterminowe – obowiązkowe, jedna w semestrze, obejmujące treść z kilku działów lub większej partii materiału, stanowiące podsumowanie wiadomości z całego semestru;
e) prowadzenie zeszytu przedmiotowego (zeszytu ćwiczeń) – podlega ocenie minimum jeden raz w semestrze,. Sprawdzana jest zawartość zeszytu także pod kątem ortografii i estetyk, niezależnie od przedmiotu;
f) prace domowe – sprawdzane na bieżąco zgodnie z wyznaczonym terminem;
g) aktywność na lekcji – oceniana jest na bieżąco za aktywne uczestnictwo na lekcji, polegające na udzielaniu logicznych i spójnych z tematem odpowiedzi oraz twórcze rozwiązywanie problemów;
h) prace dodatkowe – nieobowiązkowe, przydzielane na prośbę ucznia lub z inicjatywy nauczyciela osobom chętnym;
i) udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, itp.:
Ř etap szkolny– za pierwsze trzy miejsca ocena bieżąca – bardzo dobry,
Ř etap rejonowy, powiatowy – za pierwsze trzy miejsca ocena bieżąca - - celujący,
Ř etap wojewódzki i wyżej – za pierwsze trzy miejsca ocena roczna
z danego przedmiotu – celujący, za udział ocena bieżąca- celujący.
j) prace w zespole – ocenę może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń; ocenie podlegają umiejętności: planowanie i organizacja pracy grupowej, efektywne współdziałanie, wywiązywanie się z powierzonych ról, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;
k) prace plastyczne i techniczne – ocenie podlega zgodność z tematem, estetyka wykonania, wkład pracy;
l) działalność muzyczna – ocenie podlega gra na instrumencie, śpiew, taniec.
4. Punktacja w poszczególnych formach oceniania przeliczana jest na stopień szkolny według następujących kryteriów:
Ř od 40% do 50% możliwych do uzyskania punktów na b. dobry – stopień dopuszczający,
Ř od 51% do 75% możliwych do uzyskania punktów na b. dobry – stopień dostateczny,
Ř od 76% do 90% możliwych do uzyskania punktów na b. dobry – stopień dobry,
Ř od 91% do 100% możliwych do uzyskania punktów na b. dobry – stopień bardzo dobry,
Ř 100 % poprawnych odpowiedzi oraz rozwiązanie dodatkowych zadań wykraczających poza program nauczania – celujący.
5. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela, jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów rozporządzenia.
6. Szczegółowe zasady oceniania (punktacja, wymagania programowe oraz kontrakt z uczniami) zawierają przedmiotowe systemy oceniania

§ 9

1. Prace klasowe, testy, prace długoterminowe są obowiązkowe. Uczeń, który
z przyczyn losowych nie może jej napisać w ustalonym terminie, zobowiązany jest to uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
2. Poprawa napisanej pracy jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Daną pracę uczeń może poprawiać tylko jeden raz.
3. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną.
4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wspólnie z nauczycielem ustalają możliwość odbycia dodatkowych zajęć wyrównawczych.
5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
6. Uczeń, który uniemożliwia nauczycielowi dokonania oceny Jego aktywności w zakresie form , o których mowa w § 8 ust.3, pkt. a-l, może otrzymać ocenę niedostateczną z wpisem odpowiedniej uwagi w „Zeszycie obserwacji uczniów”.

§ 10

1. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach uczniów
w następujący sposób:
a) na zebraniach ogólnych (co najmniej dwa razy w roku), w terminach ustalonych na początku roku szkolnego;
b) na spotkaniach z wychowawcą klasy (co najmniej jeden raz na dwa miesiące;
c) poprzez konsultacje z nauczycielami; każdy nauczyciel przeznacza jedną godzinę w tygodniu na indywidualne rozmowy z rodzicami;
d) poprzez pisemne informacje, np. w zeszytach przedmiotowych, itp.


KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA, PROMOCJA

§ 11

1. W nauczaniu zintegrowanym klasyfikowanie śródroczne / końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze/ roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
2. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową skierowaną do ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Począwszy od klasy czwartej klasyfikowanie śródroczne / końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze/ roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 11 ust.4 i § 20 ust.3.
4. Oceny klasyfikacyjne semestralne / końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według następującej skali:
Ř 6 – stopień celujący,
Ř 5 – stopień bardzo dobry,
Ř 4 – stopień dobry,
Ř 3 – stopień dostateczny,
Ř 2 – stopień dopuszczający,
Ř 1 – stopień niedostateczny.
5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne,
a ocenę zachowania- wychowawca klasy.
6. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego, a końcoworoczne- w czerwcu. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu
w sierpniu.
7. Na 30 dni przed końcem semestru lub roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.
8. Na 7 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 12

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej / końcoworocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (w semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3. Uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.


§ 13

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniano pozytywnie.
2. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko
w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną publiczną poradnie specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
3. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem § 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 13 ust.5.
4. W klasie IV-VI uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska
w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i wzorową ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym
i nadrukiem „z wyróżnieniem”.
5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęć edukacyjnych.
6. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich braków w podstawowych wiadomości i umiejętności wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznego stopnia klasyfikacyjnego.
7. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ... promowany/a warunkowo do klasy ...”.
8. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
a ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki przez komisję egzaminacyjną.
9. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia
20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się „zwolniony”.
10. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył.

POPRAWIANIE OCENY KLASYFIKACYJNEJ

§ 14

1. Uczeń ma prawo poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
2. Prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
3. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu w terminie nie później niż 3 dni od dnia ogłoszenia ocen. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala nauczyciel, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień przed radą klasyfikacyjną danego etapu edukacyjnego.
4. Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian poprawkowy informuje dyrektora o przewidywanym terminie sprawdzianu oraz, po jego przeprowadzeniu, dostarcza pracę ucznia i ustaloną ocenę.
5. W sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjną oprócz nauczyciela uczącego danego przedmiotu uczestniczy inny nauczyciel powołany przez dyrektora, a także wychowawca klasy.
6. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne,
z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.
9. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może:
Ř podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku,
Ř pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku.
10. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł
w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
11. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie przysługuje.

EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 15

1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
Ř dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
Ř nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
Ř inny nauczyciel – jako członek.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony
z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 13 ust. 5.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 16

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny
z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.
4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
Ř dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - - jako przewodniczący komisji,
Ř nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
Ř nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –
- jako członek.
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony
z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
10. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nie przysługuje odwołanie.

KOMISYJNY EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 17

1. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny, na podstawie którego dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą:
a) zostaje przyjęte do jednej z klas szkoły podstawowej;
b) może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
wyznacza – w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami -
- dyrektor szkoły, który wyraził zgodę na spełnienie obowiązku szkolnego pozo szkołą.
2. Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
Ř dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący,
Ř egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy szkoły podstawowej.
W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – rodzice dziecka.
3. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Uczniowi składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
4. Tryb przeprowadzania egzaminu komisyjnego, a w szczególności liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
6. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu
z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny
i odpowiadać kryteriom ocen.
7. Na podstawie przeprowadzonego komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają ocenę według skali ocen przyjętej w szkole.

OCENA Z RELIGII (ETYKI)

§ 18

1. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przedstawionej odpowiednio w § 11 ust. 4 i dotyczy klas I-VI.
2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
3. Ocena z religii (etyki) wliczana jest do tzw. średniej ocen danego ucznia.
4. Ocena z religii (etyki) umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych,
z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
5. Na świadectwie ucznia, który nie uczestniczył w zajęciach z religii (etyki),
w miejscu przeznaczonym na ocenę, wstawia się poziomą kreskę.
6. Szczególnie przepisy prawne określa Rozporządzenie MEN z dnia
14 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 155, zm. Dz. U. Z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753).

„WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

§ 19

1. Zajęcia realizowane są w klasach V i VI.
2. Na udział uczniów w zajęciach wyrażają zgodę rodzice (prawni opiekunowie), w formie pisemnej.
3. Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
5. W przypadku udziału ucznia w zajęciach, fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył/a”.
6. Szczegółowe przepisy prawne określa Rozporządzenie MEN z dnia
12 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 756).

OCENA ZACHOWANIA

§ 20

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.
3. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według następującej skali:
Ř wzorowe,
Ř dobre,
Ř poprawne,
Ř nieodpowiednie.
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Ocena zachowania ucznia odnosi się do:
a) podporządkowania się ucznia bieżącym poleceniom;
b) postawy ucznia wobec dorosłych;
c) postawy ucznia wobec rówieśników;
d) stosowania przez ucznia przyjętych norm zachowania i wypełniania obowiązków szkolnych;
e) postawy społecznej ucznia.
6. Na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia uczniom:
Ř w jaki sposób odnotowuje się zachowanie ucznia w poszczególnych sytuacjach,
Ř w jaki sposób formułujemy ocenę klasyfikacyjną oraz jakie procedury prowadzą do ustalenia tej oceny,
Ř kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,
Ř co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,
Ř jaka jest możliwość odwoływania się.
7. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami klasy i z zespołem uczniowskim.
8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
9. Słowo „ostateczna” oznacza, że gdy ocena została ustalona z zachowaniem przyjętego w szkole trybu postępowania, nie można jej zmienić decyzją „wyższej instancji”.
10. W szkole obowiązuje następująca metoda punktowania w ocenianiu zachowania:
Punkty dodatnie:
a) reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe, itp.) – „+10 pkt.”;
b) zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w związku z ust. a) –
- „+5 pkt.”;
c) aktywny udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska –
-„+5 pkt.”;
d) wykonanie gazetki w klasie lub na korytarzu szkolnym – „+2 pkt.”;
e) aktywne uczestnictwo w apelu, uroczystości szkolnej – „+5 pkt.”;
f) 100% frekwencja – „+5 pkt.”;
g) wzorowe czytelnictwo:
Ř I miejsce w klasie – „+5 pkt.”;
Ř I miejsce w szkole – „+5 pkt.”;
h) wykonanie pracy na rzecz szkoły, środowiska z własnej inicjatywy –
-„+5 pkt.”;
i) pomoc koleżance, koledze w przezwyciężeniu trudności w nauce –
-„+5 pkt.”;
j) dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd – „+5 pkt.”.

Punkty ujemne:
a) każdorazowe nie usprawiedliwienie nieobecności i spóźnienia –
-„-2 pkt.”;
b) nie przygotowanie do zajęć potrzebnych pomocy – „-2 pkt.”;
c) brak obuwia na zmianę – „-5 pkt.”;
d) niszczenie mienia szkoły i własności prywatnej – „-5 pkt.”;
e) niszczenie przyrody – „-5 pkt.”;
f) znęcanie się nad zwierzętami – „-10 pkt.”;
g) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć – „-2 pkt.”;
h) stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu własnemu i innych osób – „-10 pkt.”;
i) zaniedbanie obowiązku dyżurnego – „-2 pkt.”;
j) przeczytanie mniej niż 5 książek w ciągu semestru – „-5 pkt.”;
k) uchylanie się od wykonania pracy społecznej – „-3 pkt.”;
l) samowolne oddalenie się od grupy podczas wycieczki – „-5 pkt.”;
m) niewykonanie polecenia nauczyciela – „-5 pkt.”;
n) opuszczenie terenu posesji szkoły w trakcie trwania zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych bez wiedzy nauczyciela – „-5 pkt.”;
o) udowodnione kłamstwo – „-5 pkt.”;
p) używanie wulgarnych słów, ubliżanie innym – „-10 pkt.”;
q) nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią – „-10 pkt.”;
r) wnoszenie na teren szkoły środków i przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu i innych osób – „-10 pkt.”;
11. Na początku semestru uczeń otrzymuje 80 pkt., co odpowiada ocenie dobrej. Swoim postępowaniem zdobywa odpowiednią ilość punktów, która głównie decyduje o ocenie klasyfikacyjnej.
12. Każdy wychowawca prowadzi „Zeszyt obserwacji uczniów”, w którym nauczyciele odnotowują wszelkie uwagi na temat zachowania poszczególnych uczniów.
13. Co najmniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ustala ocenę zachowania z uwzględnieniem ust. 7.
14. Podliczanie ilości zdobytych przez poszczególnych uczniów punktów odbywa się w obecności całej klasy.
15. Daną ocenę zachowania uczeń może otrzymać, gdy spełnia następujące wymagania:
a) zachowanie wzorowe, jeśli:
Ř uzyskał co najmniej 150 pkt. Według skali ustalonej zgodnie z ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 16,
b) zachowanie dobre, jeśli:
Ř uzyskał ilość punktów w przedziale od 80 do 149, z zastrzeżeniem
ust. 16,
c) zachowanie poprawne, jeśli:
Ř uzyskał ilość punktów w przedziale od 0 do 79, z zastrzeżeniem
ust. 16,
d) zachowanie nieodpowiednie:
Ř uzyskał ilość punktów poniżej 0.
16. Uczeń, który ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki), nagminnie stosuje przemoc fizyczną i psychiczną w stosunku do innych osób, ucieka się do kradzieży, znieważa lub niszczy symbole narodowe i religijne, popełnił wykroczenie wymagające interwencji policji otrzymuje ocenę zachowania śródroczną / końcoworoczną nieodpowiednią.
17. Uczeń, który łamie prawo zawarte w statucie szkoły, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

§ 21

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), a także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą odwołać się od oceny zachowania
w terminie 3 dni od jej ustalenia. Odwołanie powinno być skierowane do dyrektora szkoły w formie pisemnej.
2. Powołana przez dyrektora trzyosobowa komisja w ciągu następnych dwóch dni sprawdza, czy ocena została ustalona przez wychowawcę z zachowaniem przyjętego w szkole trybu postępowania.
3. Komisja sporządza protokół i przedstawia wyniki kontroli dyrektorowi szkoły w obecności wychowawcy, ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a w razie potrzeby przedstawiciela SU.
4. W wyniku kontroli:
a) wychowawca zmienia ocenę zachowania – w przypadku naruszenia przez niego zasad oceniania;
b) wychowawca pozostawia ocenę zachowania niezmienioną –
-w przypadku braku zastrzeżeń odnośnie przestrzegania przez niego zasad oceniania.
5. Od decyzji ustalonej w ust. 4 odwołanie nie przysługuje.

§ 22

1. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej dokonywana jest analiza oceniania.
2. Wychowawcy wraz z uczniami analizują wyniki oceniania cztery razy
w roku szkolnym.
3. W ciągu roku nauczyciel nie może zmieniać zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego.

§ 23

1. Na radzie podsumowującej rok szkolny sporządza się raport roczny opisujący działanie systemu oceniania w całej szkole.
2. Na koniec etapów edukacyjnych sporządzony jest raport trzyletni opisujący efektywność systemu w stosunku do grupy, która przeszła cały cykl kształcenia i zakończyła go egzaminem wewnętrznym.
ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Szkoła może posiadać własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.
2. Dopuszcza się zmiany statutu lub jego części, po zatwierdzeniu poprawek przez Radę Pedagogiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Propozycje zmian do statutu mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice
i uczniowie.
4. Do przestrzegania postanowień statutu szkoły zobowiązani są:
a) dyrektor szkoły,
b) nauczyciele,
c) uczniowie,
d) rodzice.


Znowelizowany STATUT SZKOŁY został zatwierdzony UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 1 września 2001 roku.